Кметът Николай Димитров Несебър има какво да покаже и през четирите сезона
Интервю за в. „Труд“ и в.„24 часа“

КМЕТЪТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕСЕБЪР ИМА КАКВО ДА ПОКАЖЕ В 4 СЕЗОНА


 • - Г-н Димитров, община
  Несебър привлича тури-
  стиотцялсвятсатрактив-
  ното си крайбрежие, но
  отдавна не разчитате са-
  мо на природата. Какво
  прави местната админи-
  страция,задабъдеобщи-
  ната по-интересно място
  за почивка?
  - Несебър е дестинация
  не само за традиционен ле-
  тен туризъм. Градът на
  ЮНЕСКО предлага въз-
  можности за поклонниче-
  ски, културен, сватбен и фе-
  стивален туризъм. Проек-
  тираме и разработваме ма-
  териално-техническа база,
  необходима за развитие на
  спортен и конгресен тури-
  зъм.
  През последните години
  Несебър се превърна в че-
  тирисезонна дестинация с
  богата културна програма.
  През февруари тук се сти-
  чат туристи от цялата стра-
  назарадиуикендазалюбов
  и вино “Влюбени в Несе-
  бър”. Специален жест към
  най-малките тази година
  беше дългият уикенд за за-
  бавление,наречен“Пясък в
  сандалите”.
  Разбира се,
  кулминация в
  културната
  програма е 15
  август - празник
  на града ни,
  който отбелязваме с мно-
  жество събития, ито та-
  ка, че да има за всекиго по
  нещо.
  Презесентаградътние
  домакин на фестивала
  “Есенни пасажи”, свързан с
  един от основните поми-
  нъци на местното населе-
  ние - риболова.Свръщане-
  токъм новживотна църк-
  вите “Св. Йоан Кръсти-
  тел”и“Св.Параскева”,как-
  то и предстоящата
  реставрация на “Св. Йоан
  Алитургетос” хилядолет-
  ната история на града
  стана по-близка, по-ек-
  спресивна, много по-до-
  стъпна,азатвърждаване-
  то на Несебър като де-
  стинация за културен и
  сватбен туризъм е прио-
  ритет в работата ни. По
  последни данни сключени-
  те бракове за периода
  2009-2014 г. са 706. През
  тези години “Менделсон”
  са слушали хораот52 дър-
  жави.
  Традиционни са и мест-
  ните празници с кулинар-
  на насоченост: на хляба в
  Оризаре, на младото вино
  в Гюльовца, на суджука - в
  Кошарица. Те също спома-
  гат за привличане на го-
  стиизвън и презактивния
  туристически сезон.
  - Много от събитията
  са се превърнали в запа-
  зена марка за общината.
  Смятатели,чее необхо-
  димо обновяване на про-
  дукта с нови идеи и ак-
  центи?
  - За да поддържаме ин-
  тересанатуриститеиза
  да сме конкурентоспособ-
  ни, това е задължително.
  Новият туристически
  продукт
  “5 дни, 4 сезона,
  3 общини”
  за първи път обединява
  усилията на три различ-
  ниобщини- Несебър,Бяла
  и Долен чифлик, и пред-
  ставя в общи туристи-
  чески пакети местата и
  събитията, които могат
  да разнообразят и ос-
  мислят свободното вре-
  ме в региона.
  Освен традиционните
  вече фестивали “Слънце,
  радост, красота”, “Несе-
  бърски накит”, междуна-
  родния поп-рок фести-
  вал, фестивала на меда,
  международния артфе-
  стивал “Съзвездия в Не-
  себър” запървипътбяхме
  домакини на фестивала
  “Отечество”. Организи-
  рахме съвсем нов - “Несе-
  бър - остров на изкуства-
  та”.
  Предстоят още два
  нови фестивала
  Единиятщеепосветенна
  класическата музика -
  “Месембрия Орфика”, на
  който именити артисти
  ще претворяват класиче-
  скипроизведенияищерад-
  ват публиката с виртуоз-
  ните си изпълнения.
  Другият нов фестивал -
  “Несебър без граници”, ще
  е за хора в неравностойно
  положение с артистични
  заложби. Той ще се прове-
  де за първи път в начало-
  то на септември и в него
  ще вземат участие хора с
  увреждания от България
  24chasa.bg

  Новини

  24chasa.bg