Архив - Общински гори

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯза провеждане на открит конкурс за направа и ремонт на горски пътища и противопожарни ивици, в гори собственост на Община Несебър
I.ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:
1.1 Направа и ремонт на горски пътища и противопожарни ивици ,в гори собственост на Община Несебър
Подлежащата на възлагане дейност е както следва:
- направа и ремонт на черни горски пътища – дължина до 17 250 л.м.
- поддържане на противопожарни и минерализовани ивици с дължина до 10.000 л.м.
С първоначална цена за 1м3 изкопна маса не повече от 2.00лв.(два лева) без ДДС.
1.2.Настоящият открит конкурс има за цел определяне на изпълнител за извършване на следните дейности:
- да се прокара ново трасе на черен път или ремонтира старо такова-чрез изкопи и насипи по него по задание от възложителя в отделите предвидени за сеч през 2016г. и почистване на противопожарните просеки.Трасето на пътя и на просеките е с широчина до 4м.
- Да се спазват установените правила и изисквания за противопожарна безопасност при работа в горите.
1.3.Срок за изпълнение на възложените дейности – до 20.12.2016 год.


Публикувано на 28.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ


за провеждане на процедура открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата”сеч и извоз на дървесина до временен склад от местни фирми в гори собственост на Община Несебър”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

ЗАПОВЕДПубликувано на 12.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД 811/13.05.2016


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 112, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЧЛ.10, АЛ.1 Т.1 И ЧЛ. 15 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, И РЕШЕНИЕ N26 ОТ ПРОТОКОЛ 3/14.12.2015Г.

НАРЕЖДАМ:
1. ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ " ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ФИРМИ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 14.05.2016 от Пресцентър Община Несебър

Заповед за класиране N 716/ 03.05.2016
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК!
Публикувано на 10.05.2016 от Пресцентър Община Несебър

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ


за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител с предмет” добив на дървесина и превоза и до временен склад в Обект 1403 в гори собственост на Община Несебър.

I.ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:


1.1. Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии общинска собственост с предмет” добив на дървесина и превоза и до временен склад в Обект 1403”- отд. 396 б, г,д.- дървесен вид: бл, цр, гбр,дрш,дб,гбр; приблизително количество1011 пл. м3 с начална цена 20.07 лв(двадесет лева и седем ст.) без ДДС
1.2. Срок за изпълнение на възложената дейност – до 20.12.2016 г.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 15.04.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews