Архив - Общински гори

Заповед за класиране N 532/ 01.04.2016


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК!
Публикувано на 06.04.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД N190
ОТ 14.03.2016г.


за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурна дейност „отглеждане на горска култура в отд.551 м,–собственост на Община Несебър.

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 17.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №86
Гр. Несебър,08.02.2016г.ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК И ТУК!Публикувано на 23.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №87
Гр. Несебър,08.02.2016г.


На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното управление и местната
администрация във връзка с чл.125 от Закона за горите и постъпило предложение от ДЛС НЕсебър с изх. 11/15.01.2016г.

З А Б Р А Н Я В А М:


ПАШАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
ВЪВ ВСИЧКИ ГОРСКИ ОТДЕЛИ
ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 23.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 43

Гр. Несебър, 21.06.2016 год.
На основание чл.3, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 18, чл.12 ал.1 и чл. 15 ал.3 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
НАРЕЖДАМ:
1.Да се проведе открит конкурс за възлагане на дейност в горските територии-маркиране на насажденията за сеч за ЛФ 2016г. в гори собственост на Община Несебър на площ от 8 706 пл.м3.Прогнозната стойност на договора е 29.600.40(двадесет и девет хиляди и шестотин лева и 0,40ст) без ДДС.


Публикувано на 22.01.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews