Архив - Общински гори

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №595
Гр. Несебър,14.04.2015 год.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 15 и т. 20 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № 993 от Протокол № 27/24.11.2014 год. на Общински съвет – Несебър,

НАРЕЖДАМ :

ИЗТЕГЛИ - Документация за процедура пътища


Публикувано на 17.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №407
гр. Несебър,18.03.2015 год.


На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 и чл. 15 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
НАРЕЖДАМ :
1. Да се проведе процедура за възлагане лесокултурна дейност чрез провеждане на открит конкурс с предмет „отглеждане на горска култура в отд.551 м, в гори собственост на Община Несебър:


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 21.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №356 Гр. Несебър,27.02.2015г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното управление и местната
администрация във връзка с чл.125 от Закона за горите

З А Б Р А Н Я В А М:

ПАШАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ВЪВ ВСИЧКИ ГОРСКИ
ОТДЕЛИ ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 21.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 221 Гр. Несебър, 06.02.2015год.

Със Заповед 191/22.01.2015год е обявен открит конкурс за добив – сеч и извоз до временен склад и рампиране на дървесина в ОБЕКТ 1505 в гори собственост на Община Нессбър.
Със Заповед № 218/04.02.2015 год. е назначена комисия, която да разгледа, оцени и класира подадените оферти.
Видно от представеният ми протокол на комисията в срока за подаване на предложения е постъпило едно предложение с вх. № Н1-СГС-540/04.02.2015 год., от фирма „Лого12” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Равда, ул.”Струма”№21,представлявана от Красимир Димитров Горанов – пълномощник, ЕИК 202745564.
Комисията е направила проверка на приложените в офертите документи, за допускане на кандидатите и е установила, че офертите и на двамата участници отговарят на изискванията на възложителя.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 21.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д № 308

гр. Несебър,16.02.2015 год.

Съгл. чл.115 от ЗГ във вр. с чл38 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на следните обекти, в гори собственост на община Несебър:


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!Публикувано на 21.03.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews