Архив - Общински гори

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д № 307

гр. Несебър, 16.02.2015 год.

Съгл. чл.115 от ЗГ във вр. с чл38 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на следните обекти, в гори собственост на община Несебър:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 21.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д № 306
гр. Несебър, 16.02.2015 год.

Съгл. чл.115 от ЗГ във вр. с чл38 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на следните обекти, в гори собственост на община Несебър:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 21.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП 2015ИЗТЕГЛИ - ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП 2015

Публикувано на 21.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д № 206
Гр. Несебър, 28.01.2015 год.

Със Заповед 15/09.01.2015 год. е обявен открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен на следните обекти в гори собственост на Община Несебър:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Със Заповед 14/09.01.2015 год. е обявен открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен на следните обекти в гори собственост на Община Несебър:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 06.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д № 211
гр. Несебър, 30.01.2015 год.

На основание чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 15 и чл. 38 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 993 от Протокол 27/24.11.2014год.на Общински съвет –Несебър.

НАРЕЖДАМ:
1.Да се проведе процедура за възлагане чрез провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услугата „сеч и извоз на дървесина до временен склад ” на следните обекти в гори собственост на Община Несебър:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.02.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews