Архив - Общински гори

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д №191
гр. Несебър,22.01.2015 год.

На основание чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 15 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 993 от Протокол 27/24.11.2014год.на Общински съвет –Несебър.
НАРЕЖДАМ:
1.Да се проведе процедура за възлагане чрез провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за „добив-сеч, извоз до временеи склад и рампиране, на дървесина на следните обекти в гори, собственост на Община Несебър”:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 24.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д
№ 14
гр. Несебър 09.01.2015 год.


На основание чл.112 ал.1 т.1 от Закона за горите, чл. 38 чл. 46,т.1, чл.15 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № 993 от Протокол № 27/24.11.2014г.на Общински съвет Несебър.
НАРЕЖДАМ :
1.Да се проведе открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в обект 1402; за местни фирми в гори собственост на Община Несебър:ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д
№ 15
гр. Несебър 09.01.2015 год.


На основание чл.112 ал.1 т.1 от Закона за горите, чл. 38 чл. 46,т.1, чл.15 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № 993 от Протокол № 27/24.11.2014г.на Общински съвет Несебър.
НАРЕЖДАМ :
1.Да се проведе открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен за местни фирми в обект 1501; в гори собственост на Община Несебър:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 16.01.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 следваща»

Content Management Powered by CuteNews