Архив - Земеделски земи

П Р О Т О К О Л

За разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд по землища на населените места в Община Несебър определени за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018г. с Решение №488 от Протокол №15/15.03.2017г. на Общински съвет – Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.05.2017 от Пресцентър Община Несебър

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ
ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Несебър са изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл.37о, ал.1, т.2 и съдържат:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.03.2017 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция"Земеделие" - гр. Бургас

Процедура по сключване на споразумения по реда на 1л. 37ж от ЗСПЗЗ във връзка с параграф 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 година.Публикувано на 02.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата от ОПФ за индивидуално ползване

ИЗТЕГЛИ!
Публикувано на 28.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с предоставянето под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд Ви уведомяваме, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти съгласно чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ подават заявление по образец до кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10март, към което прилагат следните документи:
1.Копие от документ за самоличност за физически лица.
2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице.
4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Удостоверения от компетентните органи за липса на:
5.1. данъчни задължения
5.2.задължения към Държавен фонд „Земеделие“
5.3.задължения към държавния поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
За всички въпроси относно гореизложеното, собствениците или ползвателите на животновъдни обекти могат да получат информация на телефон 0554/29387 – Даниела Тодорова – гл. експерт в отдел „Общинска собственост“.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Публикувано на 16.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews