Архив - Земеделски земи

Република България
Министър на земеделието и хранитеЗАПОВЕД N РД 09-582
София, 12.08.2016 г.
НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!

Публикувано на 24.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №1706
гр.Несебър, 02.08.2016г.


На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №158 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – пасища и мери – публична общинска собственост, определени за индивидуално ползване съгласно решение №158 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет – Несебър и останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6 и ал.7 и чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ. Списъкът на свободните мери и пасища, е обявен на информационното табло на общинска администрация Несебър, както и на електронният сайт на Община Несебър в раздел „Инфоцентър“ и раздел „Земеделски земи“.

Публикувано на 09.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № РД 11-129 /02.08.2016г.


На основание чл.37 в ,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собственици и/или ползватели за определяне на масиви за ползване на земеделски земи.

НАРЕЖДАМ:

I. Откривам процедура по сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. за землищата на Община Несебър.
II.Определям комисии в следния състав по землищата, както следва:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 08.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № РД 11-129 /02.08.2016г.
във връзка с чл.37 в ,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 04.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.№373/02.08.2016г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!
Публикувано на 03.08.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews