Архив - Земеделски земи

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с промените на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи относно предоставянето под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд Ви уведомяваме, че собствениците или ползвателите на животновъдни обекти съгласно чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ подават заявление по образец до кмета на Общината, в която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10март, към което прилагат следните документи:
1.Копие от документ за самоличност за физически лица.
2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3.Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице.
4.Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Удостоверения от компетентните органи за липса на:
5.1. данъчни задължения
5.2.задължения към Държавен фонд „Земеделие“
5.3.задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
За всички въпроси относно гореизложеното, собствениците или ползвателите на животновъдни обекти могат да получат информация на телефон 0554/29387 – Даниела Тодорова – гл. експерт в Общинска собственост.

Публикувано на 10.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д № 82
Гр. Несебър, 05.02.2016 год.
Публикувано на 05.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 70
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 71
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 72
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 73
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 74
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 75
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 76
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 77
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д № 78
Гр. Несебър, 03.02.2016 год.


Публикувано на 04.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. БургасЗАПОВЕД N РД 11-275
Бургас, 05.08.2015г.Публикувано на 13.08.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ


Списък на пасищата, мерите и ливадите
от ОПФ за общо ползване

Публикувано на 20.07.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews