Архив - Земеделски земи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
Общинска служба по Земеделие – гр.Несебър

гр. Несебър 8230, ул. "Еделвайс" № 6
Тел: (+359554) 4 34 84, Факс: (+359554) 4 34 84, e-mail: oszg_nesebar@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ
На 21.07.2015 г. от 10 часа в читалище с. Тънково, ще се проведе разяснение по чл. 37б от ЗСПЗЗ относно подаване декларация по чл. 69, ал. 1 и заявление по чл. 70, ал.1 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в от ЗСПЗЗ-създаване масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2015/2016 година.

Началник ОСЗ …………..................... /инж.Йордан Сачанов/Публикувано на 14.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ !

Уважаеми земеделски производители,
С цел внасяне на яснота и своевременното Ви информиране за конкретни норми в действащото законодателство, касаещи възможността за заявяване на площи за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, както и за предстоящата кампания по създаване на масиви за комасирано ползване на земеделската земя, за стопанската 2015/2016 г., представям на вниманието Ви следното :

Публикувано на 08.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция "Земеделие" гр. Бургас
Общинска служба по земеделие гр. Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. N 272/16.06.2015 г.

Общинска служба по земеделие гр. Несебър уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че съгласно чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ са длъжни да подадат декларация по чл. 69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и / или заявление по чл. 70, ал.1 от ППЗСПЗЗ, където се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите през стопанската 2015/2016 година.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 16.06.2015 от Пресцентър Община Несебър
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Несебър са изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи чл.37о, ал.1, т.2 и съдържат:
• Перспективен експлоатационен план за паша
• Частите от мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване, и тяхното
разграничаване

...................

Повече информация тук!

Публикувано на 15.05.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –80/27.02.2015г.
гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72а, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено допълнение към разпределение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ, във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, допълвам заповед № РД 11-329/16.10.2014г., в частта и както следва:

Повече информация тук!

Публикувано на 22.04.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews