Архив - Земеделски земи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –329/16.10.2014г. гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад на комисията, с вх.№ 1813/16.10.2014г. назначена със заповед №РД11-100/05.08.2014г. и заповед №РД11-117/28.08.2014г. на Директора на ОД„Земеделие” -Бургас и изготвено служебно разпределение реда на чл.72 в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, като констатирах, че е изпълнено условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на с. Тънково, ЕКАТТЕ 73571, общ.Несебър, съгласно извършено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва:Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас

З А П О В Е Д № РД 11 –330/16.10.2014г.гр. Бургас

На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал. 3 Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 1813/16.10.2014.г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-100/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72в, ал.3 от ППЗСПЗЗ,
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на с.Кошарица, ЕКАТТЕ 39164, общ.Несебър, съгласно изготвено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г., както следва: Повече информация тук!

Публикувано на 23.10.2014 от Пресцентър Община НесебърРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на Регионалното развитие

Стр. 1
Стр. 2
Стр. 3
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ стр.2
Приложение 1

Публикувано на 22.10.2014 от Пресцентър Община Несебър
Изплащане на рента за земеделски земи по чл. 37в от ЗСПЗЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД N РД 11 - 210

ЗАПОВЕД N РД 11 - 209


Публикувано на 15.10.2014 от Пресцентър Община Несебър

.

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следваща»

Content Management Powered by CuteNews