З А П О В Е Д №1241/11.07.2019г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1092 от Протокол №39/27.06.2019г. на ОбС - Несебър,З А П О В Я Д В А М :1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна - общинска собственост, представляващ: „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м, находящо се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Обзор, АчОС №2993/07.05.2009г.
2. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 387.50 лв. /триста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ с ДДС.
3. Специфични условия :
- Отдаваният имот да се използва единствено като „Кафе“;
- Наемателят няма право да променя предназначението на обекта;
- Оборудването и обзавеждането на помещението е за сметка на Наемателя;
4. До участие в Конкурса се допускат: Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти, действащи по българското законодателство.
5. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
6. Критериите за оценяване са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидатът получил по-висока оценка по критерия К1.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 31.07.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 07.08.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата, посочена в т.7.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 01.08.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 08.08.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 02.08.2019г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 09.08.2019г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 01.08.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


ВИКТОР БОРИСОВ/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Зап. №1861/16.11.2015г.
и Заявл.за отпуск с вх.№396/05.07.2019г.
по рег. на ОбС -Несебър/

Публикувано на 15.07.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове