O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 417/28.03.2019 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител за длъжността „младши експерт- юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър /една щатна бройка/ при следните условия:


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
• минимална образователна степен: професионален бакалавър;
• минимален професионален опит: не се изисква;
• ранг: V-ти младши.

2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• професионална област, по която е придобито образованието- професионално направление „Право”;
• професионален опит в сферата на обществените поръчки е предимство за кандидата;
• придобита юридическа правоспособност;
• компютърна грамотност- владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с интернет и със специализирани правно-информационни програми.

4. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите за заемане на горепосочената длъжност :
• лични качества: аналитична компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; комуникативна компетентност; фокус към клиента /вътрешен или външен/; професионална компетентност; компетентност, свързана с познаване на нормативните актове; отговорност, коректност, етичност, лоялност.

5. Начинът на провеждане на конкурса е :
• решаване на тест;
• провеждане на интервю.

6. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) заявление по образец за участие в конкурса /Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации;
4) копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
5) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, УП-3) и/или в случай, че кандидатът притежава съответният ранг за изпълнение на длъжността представя заверено копие от служебната книжка;
6) нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.

7. Място и срок за подаване на документи
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. Документи се подават в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.
Краен срок за подаване на документите до 16.00 часа на 11.04.2019 г. включително.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обявления в административната сграда на Община Несебър, както и на електронната страница на общината /www.nesebarinfo.com/, съгласно нормативно определените срокове.


9. Кратко описание на длъжността „младши експерт-юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър:

Осъществяване на процесуално представителство на Община Несебър, изразяване на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на отдел „Управление на обществени поръчки“, както и подготовка на процедури по Закона за обществените поръчки.

10. Минимален размер на основната работна заплата, определена за длъжността: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

За информация: 0554/2-93-97, 2-93-90- Община Несебър, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/Публикувано на 01.04.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове