О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д № 2172
Гр.Несебър 23.10.2014г.

На основание чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.43,ал.1 и чл.69ал.1 от НРПУРОИ Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №940 от Протокол №26/06.10.2014г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху УПИ ІІ-292 в кв.28 по плана на гр.Св.Влас- юг с кад.№ ПИ11538.502.455 по КК на гр.Св.Влас, АОС №5794/30.06.2014г., с начална конкурсна цена в размер на 40000.60лв. без ДДС, при следните условия:
1.До участие се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
2.Депозит за участие – 4000лв., представляващи 10% от началната конкурсна цена.
3.Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициара ще има право да построи едноетажна постройка с предназначение за „КОО и търговия“ със Застроена Площ -218кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 218кв.м;
4.Критерии за оценяване:
4.1.Бизнес план относно обекта, който ще бъде построен и оферта относно експлоатацията му – К1/ от 0 до 10 точки/
4.2.Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на :
5.1.- 10.11.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
5.2.- 17.11.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най –късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър
6.1. – 11.11.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. – 18.11.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
7. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
7.1. Първа дата за провеждане – 12.11.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 19.11.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 – 11.11.2014г. е постъпило едно заявление за участие или няма допуснати до участие в конкурса кандидати на първата дата.

Кмет на Община Несебър:/П/
Н.ДимитровПубликувано на 27 Oct 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове