О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д №1980

гр.Несебър, 12.08.2014г.


На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение № 807 от Протокол  № 23/02.06.2014. на ОбС – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


 Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Кабинет №7 – „Рехабилитационен кабинет”, с площ от 16.00 /шестнадесет/ кв.м, ведно с манипулационна на площ от 10 /десет/ кв.м, представляващ самостоятелно обособен обект от общинска сграда - Градска поликлиника – гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., находяща се в УПИ  Х, кв.53 по плана на гр.Обзор.

1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена на основание чл.24 от Приложение №1 от  Наредба №5 за РПУРОИ в размер на 102.00 лв.  /сто и два лева/ с ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

4. Специфични условия на конкурса:

4.1. Кандидатите да са със специалност „Рехабилитатор”.

4.2. Кандитатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

4.3. Кабинетът да работи целогодишно;

4.4. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период;

          5. Критериите за оценяване са:

             -  Предложена оферта, относно експлоатацията на имота - К1/от 0 до 10 точки/; 

- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+К2

6. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

             7.1. На 02.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

             7.2. На 09.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

       8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

             8.1. На 03.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

             8.2. На 10.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.


     9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

   9.1. Първа дата за провеждане04.09.2014г. от 10.45 часа в сградата на Общината.

 9.2. Втора дата за провеждане11.09.2014г. от 10.45 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 03.09.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.    


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/

                                            /Н.Димитров/


Публикувано на 18 Aug 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове