О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №1984

гр.Несебър 12.08.2014г.


 


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №838 от Протокол №24/11.07.2014г. на ОбС – Несебър,


                                                 ЗАПОВЯДВАМ:


 Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 10 /десет/ години на Аптека на площ от 10.26 кв.м и обслужващи помещения на площ от 21.23 кв.м, находяща се на първи етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г., при начална конкурсна месечна наемна цена определена по реда на чл.24 от Наредба №5 и приложение №1, в размер на  74.30 лв.(седемдесет и четири лева и тридесет стотинки)  с ДДС;
  1. До участие в конкурса се допускат: Еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

  2. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.       3. Специфични условия  на конкурса:

- Наемателя има право да ползва помещението единствено за аптека;

- Да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;

- Аптеката да работи целогодишно.

4. Критерии  за оценяване

- К1 -Предложена оферта относно експлоатацията на имота -  от 0  до 10 точки

- К2 - Предложена месечна наемна цена – максимум 5 точки, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

5. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

5.1. На 02.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

5.2. На 09.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”,  BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.6. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

6.1. На 03.09.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;

6.2. На 10.09.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

7. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

    7.1. Първа дата за провеждане -  04.09.2014г. от 11.00ч. в сградата на Общината.

    7.2. Втора дата за провеждане - 11.09.2014г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 – 03.09.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


 


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/П/

                                           /Н.Димитров/                                         Публикувано на 18 Aug 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове