ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЗАПОВЕД №1202
гр.Несебър, .10.06. 2014г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №806 Протокол №23/02.06.2014г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на 2 /два/ кв.м от Самостоятелен обект – общинска частна собственост с кад. № 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър на площ от 64.00 кв.м отреден за „Банков офис“, находящ се на партерен етаж от сграда с кад.№51500.501.318.1 в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част, АчОС №5470/26.09.2013г., за монтиране на АТМ устройство /банкомат/, при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 60 /шестдесет/ лева с ДДС.
2. Специфични условия на конкурса:
- Отдаваната площ да се използва единствено за инсталиране на АТМ - устройство;
- Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по
Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова
дейност от БНБ ."
3. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
\ 4. Критерии за оценяване –
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на:
5.1. На 30.06.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
5.2. На 09.07.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
6. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

6.1. На 01.07.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 10.07.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
7. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
7.1. Първа дата за провеждане – 02.07.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 11.07.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.6.1 – 01.07.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/

Публикувано на 13 Jun 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове