О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №829
гр.Несебър 10.05.2014г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №322 от Протокол №11/14.11.2012г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №1 на площ от 14.80 кв.м ведно с манипулационна №1А на площ от 19.06 кв.м /кота 7.20/ - Кабинет за иднивидуална практика за първична извънболнична помощ / личен лекар/ в общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща” с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:
ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена – 118.00 лв. /сто и осемнадeсет лева/с ДДС;
ІІІ. До участие се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския регистър.
ІV. Специфични условия на конкурса:
- Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.І;
- Кандидатите да са лекари по обща медицина;
- Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Кабинета да работи целогодишно.
V. Критерии за оценяване:
К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - 15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5 точки;
- При 4 дневна работна седмица – 4 точки;
- При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 – Предложена месечна наемна цена – 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка.
К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване – 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6
VІ. Депозита за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
VІІ.1. На 02.06.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 09.06.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000,
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
VІІІ.1. На 03.06.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІІ.2. На 10.06.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
ІХ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1 Първа дата за провеждане – 04.06.2014г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 11.06.2014г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІІ.1. – 03.06.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /П/
/Н.Димитров/


Публикувано на 14 May 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове