ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЗАПОВЕД №745
гр.Несебър, 15.04.2014г.На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №731 от Протокол № 22/24.03.2014г. на Общински съвет - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.71 по КК и КР на с.Кошарица, на площ от 1000 кв.м, м.”Под село ”, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, ІV категория, при съседи поземлени имоти с кадастрални идентификатори 39164.24.31, 39164.24.72, 39164.501.368, 39164.501.481, 39164.501.334, 39164.24.15, АчОС №5502/09.12.2013г.
При следните условия:
1.Начална конкурсна годишна наемна цена - в размер на 20.35лв. / двадесет лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС;
2.Срок за отдаване – 10 /десет/ години.
3.Специфични условия :
- Имотът да се използва за земеделски нужди.
- Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ, които са регистрирани като земеделски производители на базата на обработвани от тях земи.
4.Критерии за оценяване :
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота - К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2.
5.Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена – в размер на 2.04лв. /два лева и четири стотинки/.
6.Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа на:
6.1. 07.05.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. 14.05.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от №1 гише в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. 08.05.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. 15.05.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
8.Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1.Първа дата за провеждане - 09.05.2014г. от 10.15 часа в сградата на Общината.
8.2.Втора дата за провеждане – 16.05.2014г. от 10.15 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
Николай ДимитровПубликувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове