О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №752
гр.Несебър 15.04.2014г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №742 от Протокол №22/24.03.2014г. на ОбС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, находящи се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър – стара част, построена в УПИ І, кв.45 по плана на гр.Несебър – стара част, АОС 944/02.02.2001г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 6 към нея, както следва както следва:
- Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м - 306.50 лв. /триста и шест лева и петдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №2 на площ от 13.90 кв.м - 333.60 лв. /триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м - 225.60 лв. /двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №4 на площ от 10.52 кв.м - 252.50лв. /двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №5 на площ от 13.12 кв.м - 315.00 лв. /триста и петнадесет лева /с ДДС;
- Магазин №6 на площ от 12.40 кв.м - 300.00 лв. /триста лева/ с ДДС;
- Магазин №7 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева / с ДДС;
- Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м - 261.00лв. /двеста шестдесет и един лева / с ДДС;
- Магазин №9 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева/ с ДДС ;
- Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м - 258.00лв. /двеста петдесет и осем лева/ с ДДС
- Магазин №11 на площ от 12.36 кв.м., ведно със склад С11 на площ от 7.20 кв.м. - 470.00лв. /четиристотин и седемдесет лева/ с ДДС;
- Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със склад С12 на площ от 9.60 кв.м. - 662.40 лв. /шестотин шестдесет и два лева и 40 ст./ с ДДС;
2. До участие се допускат: физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години.
4. Депозит за участие в конкурса – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. Специфични условия на конкурса:
- Всички обекти да се използват за магазини за промишлени стоки.
- Да се подържат прилежащите към обектите площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.
6. Критериите за оценяване са:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/;
- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+К2
7. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
7.1. На 07.05.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 14.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 08.05.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 15.05.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 09.05.2014г. от 11.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 16.05.2014ч. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 08.05.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/


Публикувано на 17 Apr 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове