О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №661
гр.Несебър 20.03.2014г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №527 от Протокол №16/15.07. 2013г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на КАБИНЕТ №1 - за Рентгеново отделение, находящо се на първо ниво от сградата, на площ от 76.78 кв.м ведно с 38.71 кв.м обслужващи помещения в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 576.00 лв. /петстотин седемдесет и шест лева /с ДДС;
2. До участие в Конкурса се допускат: физически лица, регистрирани по Регистър Булстат, еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Специфични условия на конкурса:
- Отдавания имот да се използва като Кабинет по образна диагностика;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Кандидатите да са лекари с призната специалност;
4. Критерии за оценяване:
К1 – Оферта относно експлоатацията на имота.
К2 – Договор с РЗОК – 15 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в шестмесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - 10 точки.
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 – Предложена месечна наемна цена:
- за най – високата предложена месечна наемна цена – 15 точки, а за всяка следваща по – ниска се намалява с 2 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4
5. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 14.04.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 22.04.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 15.04.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 23.04.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1 Първа дата за провеждане – 16.04.2014г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 24.04.2014г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 15.04.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /П/
/Н.Димитров/Публикувано на 24 Mar 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове