ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД №77
гр.Несебър, 10.01.2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №675 Протокол №20/18.12.2013г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, разположени по приложената схема;
При следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 7 към нея, както следва:
- За Обект №2.1 - закрита площ - 20.40 кв.м и открита площ - 4.28 кв.м - 6393 лв. /шест хиляди триста деветдесет и три лева/ с ДДС.
- За Обект №4.1 – закрита площ - 17.81 кв.м и открита площ - 3.70 кв.м - 5577 лв. /пет хиляди петстотин седемдесет и седем лева/ с ДДС.
- За Обект №4.4 - закрита площ - 34.60 кв.м и открита площ - 12.89 кв.м -
11 524 лв. /единадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева/ с ДДС.
- За Обект №5.1 – закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м - 3975лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.
- За Обект №5.5 – закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ -14.00 кв.м - 3975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.
- За Обект №5.6 – закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м - 3975 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.
- За Обект №7.1 - закрита площ - 14.88 кв.м и открита площ - 15.21 кв.м - 5054 лв. /пет хиляди и петдесет и четири лева /с ДДС;
- За Обект №7.2 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС ;
- За Обект №7.3 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №7.4 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №7.5 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №7.6 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40 кв.м. - 3837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
- За Обект №7.7 - закрита площ - 11.38 кв.м., открита площ - 11.40кв.м. - 3837 лв. /три хиляди осемстотин тридесет и седем лева/ с ДДС;
2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Специфични условия на конкурса:
- Всички обекти да се използват за магазини за промишлени стоки.
- Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.
- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година – І - ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ - ра вноска до 31август на текущата година; За всяка следваща наемна година : І - ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година.
4. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
5. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.
6. Критерии за оценяване:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1 /от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
7. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
7.1. На 27.01.2014г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 03.02.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 28.01.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 04.02.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 29.01.2014г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 05.02.2014ч. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 28.01.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/
/Н.Димитров/Публикувано на 14 Jan 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове