ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД №76
гр.Несебър, 10.01.2014г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №674 Протокол №20/18.12.2013г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Самостоятелен обект – частна общинска собственост с кад. № 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър отреден за „Търговска дейност“, находящ се на партерен етаж от сграда построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част, АчОС №5472/27.09.2013г., с полезна площ – 204 кв.м, от които 127 кв.м – търговска площ и 77 кв.м – складове и WC, при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена - определената съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър и Приложение №1, т.ІІ към нея в размер на 37 130 лв. / тридесет и седем хиляди сто и тридесет лева/ с ДДС.
2. Специфични условия на конкурса:
- Обекта да се използва за търговска дейност;
- Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.
- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година – І - ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ - ра вноска до 31август на текущата година; За всяка следваща наемна година : І - ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година.
3. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
4. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.
5. Критерии за оценяване:
- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
6. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
6.1. На 27.01.2014г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 03.02.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 28.01.2014г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 04.02.2014г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 29.01.2014г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 05.02.2014г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 28.01.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/
/Н.Димитров/

Публикувано на 14 Jan 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове