ЗАПОВЕД №30/10.01.2019г.

На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №901 от Протокол №32/19.11.2018г. и Решение №929 от Протокол №33/18.12.2018г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на лекарски кабинети и обслужващи помещения към тях, находящи се на второ ниво от общинска „Сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“, построена в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:
- Кабинет №20 - Хомеопатичен кабинет /помещение №43 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 122.40 лв. с ДДС;
- Кабинет №42 - Пулмологичен кабинет /помещение №42 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, както и манипулационна /помещение №27 по арх.проект/, което се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се на второ ниво в „Здравна къща - Несебър“, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60лв. с ДДС;
- Кабинет №8 - Педиатричен /помещение №12 по арх.проект/ на площ от 18.03 кв.м и помощно помещение /помещение №11 по арх.проект/ на площ от 4.60 кв.м, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 132.60лв. с ДДС;
2. Специфични условия на конкурса:
-Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.1.;
-Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност, за съответния кабинет;
-Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
-Кабинетите да работят целогодишно и да се осигуряват дежурства през почивните дни;
3. Критериите за оценяване са:
К1 - Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.
4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена, за съответния кабинет.
5. До конкурса се допускат: Физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. 04.02.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. 11.02.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. На 05.02.2019 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 12.02.2019 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 06.02.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 13.02.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 05.02.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 15.01.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове