ЗАПОВЕД №31/10.01.2019г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №926 от Протокол №33/18.12.2018г. на ОбС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ: „Столова с цех за тестени изделия”, находяща се в сутерена на сградата на СУ „Л.Каравелов” – гр.Несебър – стара част, с идентификатор 51500.501.377.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №431/29.10.1997г., попадаща в УПИ VІ, кв.57А по плана на гр.Несебър – стара част, със застроена площ от 200 кв.м, от които работна зала – 56.30 кв.м, зала за посетители – 46.32 кв.м. и помощни помещения – 97.00 кв.м, при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер на 10 234.80 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:
1/. 56.30 кв.м. х 8.40 лв. х 12 мес.= 5 675 лв.;
2/. 46.32 кв.м. х 8.40 лв. х 12 мес.= 2 335 лв.;
3/. 97.00 кв.м. х 0.50 лв. х 12 мес. = 582 лв.;
или общо 1+2+3 = 8 529 лв. х 20% ДДС =10 234.80 лв. с ДДС
2. Специфично условие:
- Наемателят няма право да променя предназначението на отдавания обект;
- Оборудването и обзавеждането на обекта е за сметка на наемателя;
- Годишната наемна цена се дължи на една вноска, както следва: За първата наемна година при подписване на договора, за всяка следваща наемна година, годишната наемна цена се заплаща не по - късно от 31 юли на текущата година
3. Критерии за оценяване:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подобряване състоянието на отдавания имот, подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.
4. До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по действащото българско законодателство.
5. Депозит за участие в конкурса – 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.
6. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
6.1. На 04.02.2019г..– за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 11.02.2019г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 05.02.2019г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 12.02.2019г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 06.02.2019г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 13.02.2019г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 05.02.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 15.01.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове