ЗАПОВЕД №32/10.01.2019г.
На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №928 от Протокол №33/18.12.2018г. на ОбС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот частна – общинска собственост, представляващ: Търговски обект включващ: Помещения с кадастрален идентификатор 51500.501.318.1.6 и 51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър, с обща площ от 268 кв.м., от които 191 кв.м са търговска площ и 77 кв.м са складове и WC, разположени на партерен етаж от сграда с идентификатор 51500.501.318.1 по КК на гр.Несебър, построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр.Несебър – стара част, АчОС №5472/27.09.2013г. и АчОС №5470/26.09.2013г., при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ към нея, в размер на на 55 562 /петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и два лева/ с ДДС.
2. Специфични условия на конкурса:
- Обекта да се използва за търговска дейност
- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: І - ва вноска при подписване на договора, ІІ-ра вноска до 31 август на текущата година; За всяка следваща наемна година: І-ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ-ра вноска до 31 август на текущата година.
3. Критерии за оценяване:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. (БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.
4. До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по действащото българско законодателство.
5. Депозит за участие в конкурса – 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.
6. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
6.1. На 04.02.2019г..– за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 11.02.2019г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 05.02.2019г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 12.02.2019г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 06.02.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 13.02.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 05.02.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 15.01.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове