З А П О В Е Д №1442/20.09.2018г.

На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №879 от Протокол №30/12.09.2018г. на Общински съвет - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на „Многофункционален кабинет №18 /помещение №45 по арх.проект/ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от Общинска сграда „Здравна къща” – гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АпОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., както и манипулационна /помещение №27 по арх.проект/, което се ползва съвместно от наемателите на специализираните кабинети, находящи се  на второ ниво в „Здравна къща – Несебър“, при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.


2. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетът да се използва по предназначение като многофункционален кабинет – кардиолог, пулмолог – вътрешни болести и обща медицина;
- Кандидатите да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по професионални направления „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
- Кабинетът да работи целогодишно;
3. Критерии за оценяване са:
К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК – Бургас - 15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:

 1. При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

 2. При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

 3. При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

 4. При 4 дневна работна седмица – 4точки;

 5. При 3 дневна работна седмица – 3точки;

К3 – Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки – 25 получава кандидатът, предложил най – висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К4 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К5 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, предложил по - висока цена по критерия К3.
4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. До конкурса се допускат: Физически лица, регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. 09.10.2018г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. 15.10.2018г. за втора дата за провеждане на конкурса; Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. На 10.10.2018 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 16.10.2018 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 11.10.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 17.10.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 10.10.2018г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 25.09.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове