ЗАПОВЕД №499/27.03.2018г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №735 от Протокол №25/02.03.2018г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:
1. От УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност, за срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2018г. до 31.08.2018г., съгласно приложената схема:
- 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 8 400.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №5, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС;
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №6, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС
2. От УПИ ІІІ - общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор - 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи части от имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53045.502.35 по КК на гр.Обзор, АпОС №1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, за срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2018г. до 31.08.2018г., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 7 320.00 лв. с ДДС.
3. До участие се допускат: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по Българското законодателство.
4. Депозит за участие - представляващ 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния имот.
5. Специфични условия на конкурса:
- Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.
- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;
6. Критериите за оценяването са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.
К2 - Оферта, относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. -
(БИуч/БИмах)х20
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - Разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.
- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;
Краен резултат за оценяването:
К = К1+ К2 + К3 + К4
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерий К1.
7. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
7.1. На 20.04.2018г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 02.05.2018г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
8.1. На 23.04.2018г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 03.05.2018г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 24.04.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 04.05.2018г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 23.04.2018г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ¬¬¬¬¬¬¬¬----- п---------
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове