ЗАПОВЕД
№914/07.06.2019г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №1055 от Протокол №38/16.05.2019г. на ОбС - Несебър,


З А П О В Я Д В А М :Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот публична - общинска собственост, представляващи: Кабинет №11 - Рехабилитационен кабинет /помещение №15 по арх.проект./ на площ от 17 кв.м, находящ се на второ ниво от „Здравна къща“ – Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, актувана с АОС №1876/02.03.2004г. и АпОС №3671/25.01.2010г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена, съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър в размер на 122.40 лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
2. До участие в конкурса се допускат: Физически лица, регистрирани по регистър „Булстат“, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетът да се използва по предназначението посочено в т.І.;
- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен Висше образование по професионално направление „Рехабилитатор“;
- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
5. Критериите за оценяване:
К1 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
- При 4 дневна работна седмица – 4точки;
- При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К2 - Активност на профила:
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К3 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки - 25 получава кандидатът предложил най - висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К4 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К5 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5
При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 26.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 03.07.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 27.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 04.07.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 28.06.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 05.07.2019г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 27.06.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

ВИКТОР БОРИСОВ:/П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Заповед №1861/16.11.2015г. и
Заповед за командировка №1/03.06.2019г./

Публикувано на 12.06.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове