На основание чл.44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда във връзка с чл.217 ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, и Заповед № 586/03.05.2017 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС  за заемане на следните длъжности:

1) Директор на ДГ „Мечо Пух”- с.Равда;
2) Директор на ДГ „Усмивка”- с.Гюльовца.
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина е пряко подчинен на Кмета на Община Несебър. Същият планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детското заведение.
Длъжностната характеристика за съответната конкурсна длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
II. Изисквания за заемане на длъжността:
1) Да са български граждани; граждани на други държави членки на ЕС; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието; дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
2) Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование:
 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 да не са лишени от право да упражняват професията си;
 да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
3) Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение” по чл.188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение, като директор на детска градина не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
4) Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или ”магистър” със специалност от професионално направление „Педагогика”, професионална квалификация „педагог” и/или “детски учител”, „детски и начален учител”, както и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват;
5) Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, по смисъла на чл.213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
III. Начин на провеждане на конкурсите:
1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на детска градина се провежда в три етапа:
1.1 Допускане по документи.
1.2 Защита на „Концепция за развитие на ДГ ”Мечо Пух” за период от 3 години” и/или „Концепция за развитие на ДГ ”Усмивка” за период от 3 години”.
1.3 Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
4. Защитата на концепцията и интервюто се провеждат в един ден, в сградата на Община Несебър.
5. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата и часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса (свободна форма), адресирано до кмета на община Несебър, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността. При кандидатстване за повече от една конкурсна длъжност, кандидатът подава едно заявление, в което подрежда желанията си по ред;
2. Документ за самоличност (копие);
3. Професионална автобиография;
4. Документ за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научна степен или научно звание, професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия);
5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит (копия);
6. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие);
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата, както и документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2 от Наредба №4/24.10.2016 г. за определяне на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците;
8. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в Психиатричен диспансер по местоживеене;
9. Документи за компютърна грамотност и за ползване на чужди езици, ако кандидатът притежава такива (копия);
10. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия и да няма наложено дисциплинарно наказание (свободна форма);
11. В зависимост от длъжността, за която се кандидатства се подава „Концепция за развитие на ДГ „Мечо Пух” за период от 3 години” или „Концепция за развитие на ДГ „Усмивка” за период от 3 години”. При кандидатстване за повече от една конкурсна длъжност, кандидатът подава и двете горепосочени концепции.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и със заверка „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата.
Копията от документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
V. Срок и място за подаване на документите:
Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, фронт офис 1, гише № 1 в срок до 05.06.2017 г. включително (едномесечен срок от публикуване на обявлението в централния печат).
Документите се подават в запечатан плик с посочени имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
Документите се приемат всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.
Лице за контакти: Росица Маркова- Началник отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”, тел.0554/2-93-90.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :   /П/
Николай Димитров


Публикувано на 05.05.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове