ЗАПОВЕД №456/10.04.2017г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №492 от Протокол №15/15.03.2017г. на ОС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на самостоятелни помещения – Магазини, находящи се на партерен етаж от сграда - бивш Търговски център ”Сочи”, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр.Несебър – стара част, построена в кв.45, УПИ І по плана на гр.Несебър – стара част, АОС 944/02.02.2001г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 6 към нея, както следва:
- Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м, с начална месечна наемна цена в размер на 306.50 лв. с ДДС;
- Магазин №2 на площ от 13.90 кв.м - 333.60 лв. /триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м - 225.60 лв. /двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №4 на площ от 10.52 кв.м - 252.50лв. /двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки/ с ДДС;
- Магазин №5 на площ от 13.12 кв.м - 315.00 лв. /триста и петнадесет лева /с ДДС;
- Магазин №6 на площ от 12.40 кв.м - 300.00 лв. /триста лева/ с ДДС;
- Магазин №7 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева / с ДДС;
- Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м - 261.00лв. /двеста шестдесет и един лева / с ДДС;
- Магазин №9 на площ от 10.80 кв.м - 260.00лв. /двеста и шестдесет лева/ с ДДС;
- Магазин №10 на площ от 10.75 кв.м - 258.00лв. /двеста петдесет и осем лева/ с ДДС;
- Магазин №11 на площ от 12.36 кв.м., ведно със склад С11 на площ от 7.20 кв.м. - 301.00лв. /триста и един лева/ с ДДС;
- Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със склад С12 на площ от 9.60 кв.м. - 438.00 лв. /четиристотин тридесет и осем лева/ с ДДС;
2. Специфично условия на конкурса:
- Отдаваните помещения да се използват единствено за магазини за продажба на промишлени стоки;
3. До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по действащото българско законодателство.
4. Депозит за участие в конкурса – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния магазин.


5. Критериите за оценяване са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подобряване състоянието на отдавания имот, подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.
6. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
6.1. На 02.05.2017г..– за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 10.05.2017г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 03.05.2017г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 11.05.2017г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 04.05.2017г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 12.05.2017г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 03.05.2017г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

ИВАН ГУРГОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Зап. №1861/16.11.2015г. и
Заповед за командировка №2/08.03.2017г./Публикувано на 13.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове