З А П О В Е Д №65/20.01.2017г.

На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №415 от Протокол №12/23.12.2016г. на Общински съвет - Несебър,
                                            ЗАПОВЯДВАМ:

 • Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологични и лекарски кабинети и обслужващите помещения към тях за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:

 • Стоматологичен кабинет на площ от 15 кв.м, находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.8 по КК на гр.Несебър, представляваща източно крило на СУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър, АпОС №638/05.10.1999г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 108.00 лв. /сто и осем лева/ с ДДС;

 • Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 15.80 кв.м, ведно с манипулационна и допълнителни помещения на площ от 31.20 кв.м, находящ се на първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 113.52 лв. /сто и тринадесет лева и 0.52 ст./ с ДДС;
 •             - Стоматологичен кабинет №4 на площ от 12.46 кв.м и обслужващи помещения на площ от 14.00 кв.м, които представляват идеални части от чакалня, стая за почивка и санитарен възел, находящ се на първи етаж от сградата на Кметство с.Равда, с кадастрален идентификатор 61056.501.76.1 и 61056.501.76.2, АпОС №5171/04.04.2012г. и Акт за поправка №5187/08.05.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 83.16 лв. / осемдесет и три лева и 0.16ст./ с ДДС;
              - Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ на площ от 12.16 кв.м и манипулационна на площ от 14.56 кв.м, находящ се на първи етаж в Административната сграда на кметство с.Тънково, с кадастрален идентификатор 73751.501.176.1 по КК на с.Тънково, построена в УПИ VІ, кв.15 по плана на с.Тънково, АпОС №4706/02.06.2011г. и Акт за поправка №6369/23.03.2016г. – с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 81.36 лв. /осемдесет и един лева и 0,36 ст./ с ДДС.
             - Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ №1 с полезна площ 13.65кв.м, и  манипулационна и допълнителни помещения на площ от 26.82кв.м, находящ се на  първи етаж от сграда с кадастр.№ 39164.501.287.1 по КК на с.Кошарица, отредена „За читалище, кино издравна служба”, построена в УПИ ХV, кв.16 по плана на с.Кошарица, АпОС №4378/01.03.2011г. и АОС за поправка №5110/06.02.2012г. - с начална конкурсна месечна наемна цена – 98.00 лв. (деветдесет и осем лева)  с ДДС.
  2. Специфични условия  на конкурса:
  - Кабинетите да се използват по предназначението посочено в т.1.;
  - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност, или лекари по дентална медицина;
  - Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
  - Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
  - Кабинетите да работят целогодишно.
  3. Критерии  за оценяване за лекарските кабинети:
                К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.
  Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
               К2 – Целогодишна работа на кабинета:
  -При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
  -При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
  -При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
  -При 4 дневна работна седмица – 4точки;
  -При 3 дневна работна седмица – 3точки;
    К3 – Активност на профила
  -  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
  - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
  - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
  - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
                К4 – Предложена месечна наемна цена:
  - При предложена цена еднаква с началната конкурсна цена – 5 точки;
  - При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена до 20% – 10 точки;
  - При предложена цена по-висока от началната конкурсна цена над 20% – 15 точки;
                 К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
               К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
              Комплексна оценка:
                К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6
              При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
              4. Депозит за участие  - 10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния кабинет.”          
  5. До конкурса се допускат: Физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
  6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
               6.1. 13.02.2017г. за първа дата за провеждане на конкурса;
  6.2. 20.02.2017г. за втора дата за провеждане на конкурса;
  Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена  в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
              7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа  на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
               7.1. На 14.02.2017 г. за първа дата за провеждане на конкурса;
               7.2. На 21.02.2017 г. за втора дата за провеждане на конкурса;
              8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
                8.1. Първа дата за провеждане - 15.02.2017г. от 11.15ч. в сградата на Общината.
     8.2. Втора дата за провеждане - 22.02.2017г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. - 14.02.2017г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.    

  НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
  /П/

  Публикувано на 25.01.2017 от Пресцентър Община Несебър
   

  << Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

  Content Management Powered by CuteNews

  Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове