ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д
№1935/09.09.2016г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №278 от Протокол №9/27.07.2016г. на ОС - Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имот, представляващ: Офис на площ от 13 кв.м., находящ се на първи етаж в Административна сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр.Несебър, построена в кв.67, УПИ І по плана на гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №24, АчОС №434А/26.01.1998г., при следните условия:
2. Начална конкурсна месечна наемна цена - в размер на 132 лв. /сто тридесет и два лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС - Несебър.
3. Срок за отдаване под наем - до започване реконструкция, надстройка и саниране на сграда с кад.№51500.502.149.1 гр.Несебър, но не повече от 5 /пет/ години.
4. Специфични условия на конкурса:
- Предоставеният имот да се използва единствено за офис за предоставяне на туристически услуги.
5. Депозит за участие – 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
6. До участие в конкурса се допускат: физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
7. Критериите за оценяване са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.
8. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
8.1. На 03.10.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 10.10.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.8.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
9. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
9.1. На 04.10.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
9.2. На 11.10.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
10. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
10.1. Първа дата за провеждане - 05.10.2016г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
10.2. Втора дата за провеждане – 12.10.2016г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.9.1. – 04.10.2016г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 14.09.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове