ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д

№1934/09.09.2016г.На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №276 от Протокол №9/27.07.2016г. на ОС – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ: “Кафе” на площ от 98 кв.м, от които 45 кв.м открита площ, 39 кв.м закрита търговска площ, а 14 кв.м - обслужващи помещения, представляващ част от Археологически музей – публична общинска собственост, АОС №812/22.08.2000г., с идентификатор 51500.501.355.1 по КК на гр.Несебър - стара част, при следните условия:
2. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер на 11 260 лв. /единадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1 на чл.24 от Наредба №5 на ОС - Несебър, а именно:
1/. 45кв.м. х 12,60лв. х 6мес. х 20% /ДДС/ = 4082.40лв.
2/. 39 кв.м. х 12.60лв. х 12 мес. х 20% /ДДС/ =7076.16лв.
3/. 14 кв.м. х 0.50лв. х 12 мес. х 20% /ДДС/ = 100.80лв.
или общо 1+ 2 + 3 =11 259.36лв. закръглено на 11 260лв. с ДДС.
3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
4. Специфични условия :
4.1. Да не се променя предназначението и интериора на обекта;
4.2. Предоставеният обект да се използва единствено за Кафе – Сладоледен салон.
4.3. Наемателят следва да извършва подръжка на лапидариумните площи около Археологическия музей;
4.4. Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:
За първата година от наемния период:
- І - ва вноска при подписване на договора,
- ІІ - ра – вноска до 31 август на текущата година.
За следващите наемни години:
- І - ва вноска до 30 юни на текущата година,
- ІІ - ра – вноска до 31 август на текущата година.
5. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
6. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.
7. Критериите за оценяване са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в

знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20.
К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 03.10.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 10.10.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 04.10.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 11.10.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 05.10.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 12.10.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 04.10.2016г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪРПубликувано на 14.09.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове