O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


Община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1707/03.08.2016 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на държавен служител за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване” при следните условия:


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
 Образование: висше;
 Образователна степен : магистър;
 Професионална област, по която е придобито образованието: право;
 Професионален опит: не се изисква
 или минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;
 Придобита юридическа правоспособност.

2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
 Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите за заемане на горепосочената длъжност :

 Специални умения: способност да работи в екип; компетентност, свързана с познаване на нормативните актове; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност;
 Работа със специализирани правно-информационни прогроми;
 Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

4. Начинът на провеждане на конкурса е :
 решаване на тест;
 интервю.5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) Заявление по образец /Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
4) Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
5) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова, служебна или осигурителна книжка, УП-3 и/или в случай, че кандидатът притежава съответният ранг за изпълнение на длъжността представя заверено копие от служебната книжка;
6) Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.

6. Място и срок за подаване на документи:
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в 10 дневен срок от публикуване на обявлението, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в сградата на Община Несебър- Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10.
Краен срок за подаване на документите до 16.00 часа на 16.08.2016 г. включително.

7. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на електронната страница на Община Несебър /www.nesebarinfo.com/, съгласно нормативно определените срокове.


8. Кратко описание на длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”:
Длъжността юрисконсулт в отдел “Правно обслужване” осъществява дейност по изготвянето на становища и консултации във връзка с постъпилите в общината жалби и молби от институции и граждани; осигурява входяща и изходяща кореспонденция по съдебните дела; анализира и обобщава резултатите от съдебните дела; осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд; съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината; изготвя проекти на договори, заповеди и др.нормативни актове; оказва правна помощ и съвместно с други звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори.


9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 500 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Николай Димитров/


СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността
„юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”
- 22.08.2016

Публикувано на 03.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове