ЗАПОВЕД №785/23.05.2019г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №1050 от Протокол №38/16.05.2019г. на Общински съвет – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ месеца, считано от 15.06.2019г. до 15.09.2019г., за извършване на атракционна дейност на части от имот публична - общинска собственост от УПИ ІІ в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г., разположени съгласно приложена схема с №1, както следва:
- 2500 кв.м /две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема като място №1, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 8 400.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема като място №2 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема като място №3, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема като място №4, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС.
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема като място №5, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС;
- 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема като място с №6, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на - 720.00лв. с ДДС
2. До участие се допускат: Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по Българското законодателство.
3. Депозит за участие - представляващ 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответното място.
4. Специфични условия на конкурса:
- Наеманите имоти да се използват единствено за атракционна дейност.
- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

5. Критериите за оценяването са:
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.
К2 - Оферта, относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. -
(БИуч/БИмах)х20
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - Разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги. Доказва се с прилагане на договори за извършване на дейността.
- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години към момента на подаване на офертата – 20 точки;
Краен резултат за оценяването:
К = К1+ К2 + К3 + К4
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, получил по-висока оценка по критерий К1.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 12.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 19.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 13.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 20.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане - 14.06.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 21.06.2019г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 13.06.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 28.05.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове