З А П О В Е Д
№940/27.05.2016г.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №201 от Протокол №6/28.04.2016г. на ОС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект с полезна площ от 25.28 кв.м и санитарен възел – 2.99 кв.м, находящ се на партерен етаж от Общинска сграда – Градска поликлиника в гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.331.1 по КК на гр.Обзор, актувана с АпОС №1017/26.03.2001г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена – в размер на 238.41 лв. (двеста тридесет и осем лева и четиридесет и една стотинки) с ДДС, определена по реда на чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.
До участие в конкурса се допускат: еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти регистрирани по действащото законодателство.
2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Депозит за участие – 10 % от началната месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
- Отдаваното помещение да се използва единствено за предоставяне на битови услуги.
- Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.
5. Критерии за оценяване
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20
Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20
К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и багоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10
Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3


При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по- висока оценка по критерия К1.
6. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16.00 часа на:
6.1. На 15.06.2016г.– за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 22.06.2016г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 16.06.2016г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 23.06.2016г. – за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 17.06.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 24.06.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 16.06.2016г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 01 юни 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове