З А П О В Е Д

№610/14.04.2016г.
На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №146 от Протокол №5/16.03.2016г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична – общинска собственост, представляващ: Стоматологичен кабинет на площ от 14.56 кв.м, находящ се на първи етаж в Сграда с идентификатор 73571.501.176.1 по КК на с.Тънково, АОС № 4706/02.06.2011г., при следните условия:
2. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 87.36 лв. /осемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ.
3. Специфични условия на конкурса:
• Кабинета да се използва по предназначението посочено в т.1;
• Кандидатите да са лекари по дентална медицина;
• Кандидатите да сключат договор с РЗОК;
• Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;
• Кабинета да работи целогодишно и лекарят да бъде на разположение
през дните, които кабинета не работи;
4. Критериите за оценяване са:
К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.
Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв - 0точки.
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица - 10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 3точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;

К4 - Предложена месечна наемна цена:
Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1 точка;
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + КЗ + К4 + К5 + К6
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.
5. До конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
6. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 05.05.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 14.05.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 09.05.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 16.05.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане – 10.05.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане – 17.05.2016г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. – 09.05.2016г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.ВИКТОР БОРИСОВ /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
/Съгл.Зап.№1861/16.11.2015г. и заявление с вх.№245/14.04.2016г.
в ОбС - Несебър/


Публикувано на 18 Apr 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове