ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД №1771
гр.Несебър, 03.09.2015г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №1206 от Протокол №32/23.06.2015г. на Общински съвет – Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на търговски обекти, находящи се в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, разположени по приложената схема, при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 7 към нея, както следва:
- За Обект №4.3 – закрита площ - 29.69 кв.м и открита площ - 5.00 кв.м - 9 156 лв. /девет хиляди сто петдесет и шест лева/ с ДДС;
- За Обект №5.4 - закрита площ – 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м - 3 975 лв. /три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева/ с ДДС;

2. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

3. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.

4. Специфично условие –
Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски:

- За първата година от наемния период:

І - ва вноска при подписване на договора,

ІІ - ра – вноска до 31 май на текущата наемна година.

- За следващите години от наемния период:

І - ва вноска до 30 септември на текущата година,

ІІ - ра – вноска до 31 май на текущата година.
5. Критерии за оценяване:

К1 – експлоатация на обекта

- за магазин за промишлени стоки – 20т.;

- за магазин за хранителни стоки – 10т.;

- за офис – 6т.;

- за други цели – 4т.

К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места - (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4- Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа

6.1. На 23.09.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 30.09.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
7.1. На 24.09.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 01.10.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 25.09.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 02.10.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 24.09.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Н.Димитров/Публикувано на 08 Sept 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове