ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС
в изпълнение на Заповед № 417/28.03.2019 г.


Днес, 08.05.2019 година в гр.Несебър, в административната сграда на Община Несебър от 10.00 часа се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 487/11.04.2019 г., относно класиране на кандидатите в конкурса за длъжността „младши експерт-юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър

Комисията заседава в състав:
Председател: Виктор Борисов Борисов- зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост”
Членове:
Сюрея Адем Исуф- началник отдел „Управление на обществени поръчки”
Диана Манолова Терзиева- директор дирекция „Вътрешен одит”
Росица Димитрова Маркова- началник отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”
Виолета Руменова Попова- юрисконсулт в отдел „Правно обслужване”

Заседанието протече при следния дневен ред:
Решаване на тест;
Класиране на кандидатите след проверка на теста и допускане до интервю;
Интервю;
Окончателно класиране на кандидатите;
Изготвяне на предложение до органа по назначаване.

…………………………………………………………………………………………………………
Резултатите са както следва:Име, презиме и фамилия на допуснатите до конкурс кандидати

Брой верни отговори  от теста

Коеф.

Резултат от интервю

Коеф.

Окончателни резултати

Класиране

 


Златина Илиева

24´2т.

5

139

5

935 т.

Първо мястоВъз основа на гореизложеното и предвид обявената 1(една) щатна бройка за длъжността „младши експерт-юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър, конкурсната комисия назначена със Заповед № 487/11.04.2019 г. на Кмета на Община Несебър
РЕШИ:
Класира на първо място за заемане на длъжността „младши експерт-юрисконсулт” в отдел „Управление на обществени поръчки“ при Община Несебър /с общ резултат 935 точки/ Златина Илиева.
…………………………………………………………………………………………………
С това дневния ред бе изчерпан, конкурсната комисия приключи конкурсната процедура и заседанието бе закрито.

Приложения:
1. Формуляри за преценка на кандидата от интервю за експертни длъжности – Приложение № 4 към чл.32, ал.3 от НПКДС, попълнени за кандидата от всеки член на комисията.
2. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите при провеждане на конкурс за държавен служител- приложение № 6 към чл.33 ал.2 от НПКДС.
3. Всички документи на класираният кандидат.


КОМИСИЯ /назначена със Заповед № 487/11.04.2019 год./:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ................/П/.............../В.Борисов/

ЧЛЕНОВЕ: 1. ................../П/............. /С.Исуф/
2. ................./П/............. /Д.Терзиева/
3. ................./П/............/Р.Маркова/
4. ................./П/............/В.Попова/
08.05.2019 г.
гр.НесебърПубликувано на 08.05.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове