З А П О В Е Д
    183/11.03.2016г.
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 и и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №101 от Протокол №4/29.01.2016г. на ОбС - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ: 
 • Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско помещение на площ от 12 кв.м, находящо се в Център за административно информационно обслужване Офис №1, представляващ част от пристройка към съществуваща административна сграда на Община Несебър с идентификатор 51500.502.377.4 по КК на гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10, АОС №690/22.06.2000г., при следните условия:

 • Начална конкурсна месечна наемна цена – в размер на 218 /двеста и осемнадесет/ лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за  РПУРОИ на ОбС - Несебър.

 • Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 •            4. Специфични условия на конкурса:

  - Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;

  - Право да участват в конкурса имат юридически лица, регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;

  5. Депозит за участие10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

  6. Критериите за оценяване са:

    К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

  Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

  К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината, за административната дейност на общината и др.

                                                            (БИуч/БИмах)х20 ,

  Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

    К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

  Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

             Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

  При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

  7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

  7.1. На 29.03.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;

  7.2. На 05.04.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;

  Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000, и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7.1, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

  8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа: 

  8.1. На 30.03.2016г. за първа дата за провеждане на конкурса;

  8.2. На 06.04.2016г. за втора дата за провеждане на конкурса;

  На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

  9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

  9.1. Първа дата за провеждане - 31.03.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

  9.2. Втора дата за провеждане - 07.04.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1. - 30.03.2016г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.   


  НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


  Публикувано на 16 Mar 2016 от Пресцентър община Несебър
   

  << Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

  Content Management Powered by CuteNews

  Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове