O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 123/19.02.2016 г. на Кмета на Община НесебърОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”

1. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : магистър;
• Предпочитани специалности, по които е придобито образованието: право;
• Минимален ранг – V младши;


2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
• Специални умения: способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност.
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
• владеене на английски и руски език е предимство.3. Начинът на провеждане на конкурса е :
 решаване на тест;
 интервю.


4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) Заявление по образец /Приложение №2 към чл.2 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.17 ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;
3) Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/.


5. Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в Административния регистър и в централен ежедневник.


6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на Община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.7. Кратко описание на длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”:
Длъжността юрисконсулт в отдел “Правно обслужване” осъществява дейност по изготвянето на становища и консултации във връзка с постъпилите в Общински съвет записки, жалби и молби от институции и граждани; следи за изменения в нормативната уредба, като поддържа актуална картотеката на Общински съвет; подпомага подготовката и провеждането на заседанията на Общински съвет; осигурява входяща и изходяща кореспонденция по съдебните дела; анализира и обобщава резултатите от съдебните дела; осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд; съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината; съвместно с други звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори.


8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 600 лв.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/
Публикувано на 29 Feb 2016 от Пресцентър община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове