СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността
началник отдел „Общинска собственост”Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1883/26.11.2015 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елисавета Андреева Русева
2. Милена Драгнева Йорданова
3. Нелина Желева Колева


ІІ. Недопуснати кандидати:

1. Антоанета Георгиева Стоева
Подадените документи с вх.№ Н1-ОА1-5903/07.12.2015 г. са пълни, но участника няма необходимия професионален опит за заемане на длъжността.
Основание за недопускане: Чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 НПКДС – представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемането на длъжността.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 22 декември 2015 г. /вторник/ в 09.00 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър- гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /22.12.2015 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.


Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Закон за общинската собственост
2. Закон за собствеността
3. Закон за задълженията и договорите
4. Закон за държавния служител
5. Закон за местното самоуправление и местната администрация
6. Закон за устройство на територията
7. Правилник за вписванията
8. Наредба №5 на ОбС Несебър за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/зам.-кмет Виктор Борисов/


Публикувано на 14 Dec 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове