O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „юрисконсулт”
в отдел „Правно обслужване” към Община НесебърОбщина Несебър, на основание чл.10а ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1878/24.11.2015 г. на кмета на Община Несебър


ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”
2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:

• Образователна степен: магистър
• Образование: висше, специалност „Право”
• Минимален ранг: V младши
• Допълнителна квалификация: владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, владеене на английски език е предимство
• Специални умения: Способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност.

3.Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.

4.Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1) заявление по образец /Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
2) декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 от ЗДСл;
3) копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4) копие на удостоверение за правоспособност;
5) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в центъра за административно и информационно обслужване на граждани при община Несебър, ул.”Еделвайс”10 (тел.за контакти- 0554/29390), на гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

6. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.

7. Длъжността юрисконсулт в отдел “Правно обслужване” осъществява дейност по изготвянето на становища и консултации във връзка с постъпилите в общината жалби и молби от институции и граждани; осигурява входяща и изходяща кореспонденция по съдебните дела; анализира и обобщава резултатите от съдебните дела; осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд; съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината; съвместно с други звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори.

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 650 лв.


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/ /Николай Димитров/

Публикувано на 26 Nov 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове