ОБЩИНА НЕСЕБЪР
O Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за длъжността „Началник”
отдел “Общинска собственост” в община Несебър


Кметът на община Несебър, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, тел. за справки 0554/2 93 97, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1879 /24.11.2015 год.


ОБЯВЯВА КОНКУРС1. За длъжността – Началник отдел „Общинска собственост”

2. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността са:
• Образование: висше;
• Образователна степен : бакалавър;
• Предпочитани специалности, по които е придобито образованието: право, архитектура, строителство и геодезия.
• Минимален ранг – III младши;
• Професионален опит: най-малко 4 /четири/ години в областта на административната, деловодната и управленска дейности;
• Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; владеене на английски език е предимство;
• Специални умения: лидерски умения; способност да мотивира, организира и ръководи екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност, лоялност, комуникативност, отговорност, коректност.

3. Начинът на провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидата.

4. Необходимите документи, които кандидатът следва да представи за участие в конкурса:
1) Заявление по образец;
2) Декларация за обстоятелствата по чл.7 ал.1 и 2 от ЗДСл;
3) Копие от документи за придобитата образователна и квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ако има такава;
4) Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Документите трябва да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощено от него лице в центъра за административно обслужване на граждани при Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, на гише № 1 в срок от 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението в местен ежедневник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват чрез изнасянето им на информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул.”Еделвайс”10 и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com, съгласно нормативно определените срокове.

7. Кратко описание на длъжността началник отдел “Общинска собственост:
Организира, ръководи, координира и контролира работата на служителите в отдела в съответствие със действащите законови и подзаконови нормативни актове; координира и контролира процесите по управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; изготвя доклади към кмета с предложения за разработване на ПУП, касаещи имоти общинска собственост; подготвя проект на докладни записки до Общински съвет – Несебър; участва в комисии за разработване стратегии и програми на Община Несебър за управление и разпореждане с имоти общинска собственост; изготвя становища касаещи състоянието на общинската собственост; организира работата на комисии за провеждане на конкурси и търгове свързани с отдаването под наем, аренда, право на ползване на имоти общинска собственост, земеделски земи, пасища, мери и гори; изготвя актове и договори в изпълнение решения на Общински съвет- Несебър относно разпореждане, управление и ползване на общински имоти; контролира сроковете по изпълнение решенията на Общински съвет; изготвя становища, анализи и предложения за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост; дава експертни мнения и оценки по всякакви въпроси, свързани с основните направления на дейност в отдела; организира планирането, изпълнението и отчетността на работата в отдела; осъществява организационни връзки и взаимоотношения с ръководството на общинска администрация, с ръководителите на структурни звена и с преките изпълнители.

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: - 880 лв.
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР : /П/
/Николай Димитров/

Публикувано на 26 Nov 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове