ОБЩИНА  НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №1220

гр.Несебър, 25.06.2015г.


 


         На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №1205 от Протокол №32/23.06.2015г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


          Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на КАБИНЕТ №2 на площ 14.80кв.м., ведно с манипулационна 2А на площ от 14.50кв.м /кота 7.20/- за Офталмологичен кабинет в Сграда за здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП в УПИ XXXI кв.55 по плана на гр.Несебър - нова част, кадастрален идентификатор 51500.502.454.1, при следните условия:

         1. Начална  конкурсна  месечна  наемна  цена  определена съгласно  чл.24 Приложение №1 от Наредба №5 на ОбС - Несебър за РПУРОИ в размер на 115.26 лв. /сто и петнадесет лева и двадесет и шест стотинки/ с ДДС.

         2.       Специфични условия на конкурса:

2.1.
Кандидатите да са лекари -офталмолози;

           2.2. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

           2.3. Кабинетът да работи целогодишно.

2.4. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

        3. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

       4. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена в размер на 11.53 лв. /единадесет лева и петдесет и три стотинки/.

5. Критерии  за оценяване :

1. К1 - Договор с РЗОК - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0 точки.

2. К2 - Целогодишна работа на кабинета:

- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица -15 точки;

- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;

- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5 точки.

3. КЗ - Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;




  1. До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

  2. Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;



4. К4 - Предложена месечна наемна цена:

- Предложена месечна наемна цена -15 точки, като за всяка следваща низходяща намаля с 1 точка;

5.   К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на  повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

 6.  К6 - Извършване  на  специализирани  дейности  с  необходимото  за  цел оборудване - 5 точки.

Комплексна оценка:

К= К1+ К2 + КЗ + К4 +  K5 + К6

При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най - пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6.

           6. Срок за закупуване на конкурсната документациядо 16.00 часа на:

         6.1. На 13.07.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

 6.2. На 20.07.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

          7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    7.1. На 14.07.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 21.07.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане15.07.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 22.07.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 14.07.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

                                                         /Н.Димитров/


Публикувано на 30 Jun 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове