О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №960

гр.Несебър 28.05.2015г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №1149 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


         Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ години на Стоматологичен кабинет на площ от 14.41 кв.м и обслужващи помещения на площ от 7.60 кв.м, находящ се на първи етаж от Многофункционална сграда – Кметство Кошарица”, с идентификаторр 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС№4847/19.07.2011г.“, при следните условия:

І. До конкурса се допускат: еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена  в размер на 92.00 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ, както следва: (14.41кв.м х5.00лв. + 7.60кв.м  х 0.50лв.)х20% =92.00лв. с ДДС

2. Специфични условия  на конкурса:

2.1. Кандидатите да са лекари по дентална медицина ;

2.2. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

2.3. Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства и през почивните дни.

2.4. Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

       3. Критериите  за оценяване са:

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

Ако в офертата кандидата не представя договор с РЗОК или не се задължава да подпише такъв – 0точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:  1. При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

  2. При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;


              -   При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки.

К3 – Активност на профила

-  До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена:

Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение / на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

         К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване – 5 точки.

Комплексна оценка:

К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К4 .

V. Депозит за участие  в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.                                                                     

V­­І. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

VІ.1. На 22.06.2015г. за първа дата за провеждане на конкурса;

                 VІ.2. На 29.06.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000,

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

VІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:  

             VІІ.1. На 23.06.2015г. за първа дата за провеждане на конкурса;

              VІІ.2. На 30.06.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.


VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

    VІІІ.1 Първа дата за провеждане -  24.06.2015г. от 11.15ч. в сградата на Общината.

     VІІІ.2. Втора дата за провеждане –  01.07.2015г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІ.1. – 23.06.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.     


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:      П

                                           /Н.Димитров/


Публикувано на 01 Jun 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове