ОБЩИНА  НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №638

гр.Несебър, 29.04.2015г.


 


         На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и Решение №1154 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


          Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Лекарски кабинет №40 /по арх.проект/ на площ от 12.00 кв.м ведно с манипулационна /помещение №33/ на площ от 10.00 кв.м полезна площ, находящи се на партерен етаж в Сграда за  здравни дейности и извънболнична помощ с филиал на ЦСМП  в  УПИ ХХХІ кв.55 по плана на гр.Несебър – нова част, с кадастрален идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС№1876/02.03.2004г., при следните условия:

         1.Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 92.40 лв. с ДДС, определена съгласно чл.24 от Приложение №1 от Наредба за РПУРОИ.

        2. Специфични условия  на конкурса:

- Кандидатите да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението;

-  Кабинетът да работи целогодишно, целодневно и да осигуряват дежурства  и през почивните дни.

- Наемателят няма право да променя предназначението на имота през целия наемен период.

        3. До участие в Конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

       4. Депозит за участие в конкурса, представляващ 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

5. Критерии  за оценяване :

К1 – Договор с РЗОК – 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК  за съответната година.

Ако в офертата кандидата се задължава в двумесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК -15точки.

К2 – Целогодишна работа на кабинета:

- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;

- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;

- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;

- При 4 дневна работна седмица – 4точки;

- При 3 дневна работна седмица – 3точки;

          К3 – Активност на профила

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

К4 – Предложена месечна наемна цена - 15 точки, като за всяка следваща низходяща се намаля с 1точка;

  К5  Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство – 5 точки.

            К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.

            Комплексна оценка:

            К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

            При равен брой точки, превес ще имат точките от критериите, които най – пълно задоволяват нуждите на населението, а именно: К1, К2, К5 и К6

           6. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

        

         6.1. На 20.05.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

 6.2. На 27.05.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

          7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    7.1. На 21.05.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 28.05.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане22.05.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 29.05.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 21.05.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

                                                        /Н.Димитров/Публикувано на 04 May 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове