О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д №639

                                             гр.Несебър, 29.04.2015г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №1138 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет – Несебър,


З А П О В Я Д В А М :


Да се проведе публично оповестен  конкурс за отдаване под наем  на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

І. От УПИ ІІ-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АпОС №891/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност, за срок от 3 /три/ месеца считано от 01.06.2015г. до 31.08.2015г., съгласно приложената схема:
  1. 2500 кв.м / две хиляди и петстотин квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №1, при начална конкурсна месечна наемна цена  в размер на  -  8 400.00лв. с ДДС.2. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №2 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС.

3. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №3, при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС.

4. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ №4,  при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС.

5. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №5 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС;

6. 200 кв.м /двеста квадратни метра/ означени на приложената схема №25 като площ с №6 при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на  -  720.00лв. с ДДС

 ІІ.  От УПИ ІІІ - общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор - 2000 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, представляващи части от  имот – публична общинска собственост, с идентификатор 53045.502.35 по КК на гр.Обзор,  АпОС №1480/28.11.2002г.,  съгласно приложената схема, за срок от 2/два/ месеца считано от 01.07.2015г. до 31.08.2015г., при начална конкурсна месечна наемна цена в размер на – 7 320 лв. с ДДС.

ІІ. До участие се допускат: еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

ІІІ. Депозит за участие - представляващ 10% от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния имот.

ІV. Специфични условия на конкурса:

-  Наеманият имот да се използва единствено за атракционна дейност.

- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;

              V. Критериите за оценяването са:

             К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.

              К2 – Оферта, относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. -   (БИуч/БИмах)х20

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

              К4 – Активност на профила – Кандидата да притежава опит в предлагането на атракционни услуги:

- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;


           Краен резултат за оценяването:

            К = К1+ К2 + К3 + К4

            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по – висока оценка по критерий  К1.

         6. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

        

         6.1. На 20.05.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

 6.2. На 27.05.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

          7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    7.1. На 21.05.2015г. - за първата дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 28.05.2015г. - за втора дата за провеждане на конкурса.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане22.05.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 29.05.2015г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 21.05.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

                                                         /Н.Димитров/Публикувано на 04 May 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове