О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №429

гр.Несебър 27.03.2015г.


 


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за  РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1100 от Протокол  №30/05.03.2015г. на ОбС – Несебър,


 


ЗАПОВЯДВАМ:


Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект ”Кафе - Сладкарница” с търговска площ от 67.80 кв.м и обслужващи помещения 33.00 кв.м, находящ се на партерен етаж от общинска сграда – „Читалище”, с идентификатор 53822.502.61.1.4 по КК на с.Оризаре,  АчОС №2271/12.08.2005г., при следните условия:
 1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 600 лв.              /шестотин лева/ с ДДС.

 2. СРОК за отдаване под наем5 /пет/ години

 3. Специфични условия :

 4. Да не се променя предназначението на обекта;

 5. Наемателят следва да поддържа площите около обекта

 6. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

 7. Депозит за участие  в конкурса  -  10% от началната конкурсна месечна наемна цена.                                                                    6. Критериите  за оценяване са:

    К1 – експлоатация на обекта

- за „Кафе – сладкарница“ – 20 т.;

- за  друг тип  ЗОХ – 10 т.

 К2 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника , РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10

К4 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К4.

 7. Срок за закупуване на конкурсната  документация – до 16.00 часа

    7.1. На 20.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

    7.2. На 27.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

8. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

 8.1. На 21.04.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

 8.2. На 28.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

9.1. Първа дата за провеждане22.04.2015г. от 10.45ч. в сградата на Общината.

9.2. Втора дата за провеждане29.04.2015г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 – 21.04.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


   ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

       /В.Борисов – Зам.кмет „ПО“ и „ОС“ – съгл.Зап.№129/22.02.2013г.

и заявл. с вх.№198/25.03.2015г. по вх.рег. на ОбС – Несебър/


Публикувано на 02 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове